Samenwerkingsverband Brede Schuldenaanpak meets Intensiveringsaanpak

Wat kunnen ‘Samenwerkingsverband Brede Schuldenaanpak’ (SBS) en de ‘Versnellings- en Intensiveringsaanpak armoede en schulden als gevolg van de coronacrisis’, van elkaar leren en hoe kunnen ze samenwerken? De medewerkers van beide programma’s ontmoetten elkaar tijdens de negende SBS-bijeenkomst op 19 juni. Gemene delers: meer menselijke maat en meer persoonlijk contact.

Andre is een van de gezichten van de nieuwe campagne 'De eerste stap helpt je verder'

Ervaringen

De bijeenkomst begon met Imane Tahiri van VNG/Geldzaken en Ondernemers, Martin Pragt van Sterk uit Armoede en Arjen Baan van de Alliantie Vrijwilliger Schuldhulp, die vertelden over hun ervaringen uit de ‘Intensiveringsaanpak’. 

Inzichten:

  • Adequate en laagdrempelige ondersteuning voor ondernemers hangt af van een goede samenwerking in de keten rondom ondernemers,
  • Het is belangrijk is om mét mensen te werken en bovendien is ervaringskennis cruciaal bij een goede begeleiding,
  • Vrijwilligers die zich inzetten voor projecten zoals Schuldhulpmaatje, moeten de juiste training en kwalificaties hebben, of kunnen ontwikkelen, om mensen beter te kunnen helpen.

Samenwerking

In drie deelsessies werd uitgebreider gesproken over mogelijkheden tot samenwerking. Een belangrijk aandachtspunt is het bereiken van mensen in schulden én mensen die dreigen in schulden te raken. Signalering en een actieve benadering zijn cruciaal, evenals het vindbaar maken van de juiste initiatieven en instanties, zodat mensen deze zelf ook gemakkelijk kunnen vinden.

Daarnaast is betere samenwerking en informatie-uitwisseling tussen instanties een aandachtspunt. Verschillende partijen noemden hierbij de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als een soms (te) beperkende factor. De rol van het ministerie van SZW als facilitator en verbinder werd ook benadrukt.

Tenslotte stonden de deelnemers stil bij de menselijke maat en hoe het individu en zijn/haar leefwereld meer centraal moeten staan bij de schuldhulpverlening. Een grotere rol voor de gemeente, minder versnippering tussen instanties op lokaal niveau, meer aandacht voor een vroege signalering van problemen en de inzet van ervaringsdeskundigen, werden hierbij genoemd als potentiële oplossingen.

Successen

Succesverhalen en positieve ontwikkelingen:

  • De positieve rol die gemeenten momenteel spelen bij de schuldhulpverlening, 
  • Opleidingen die zijn gecreëerd om ervaringsdeskundigen professioneel te laten werken, 
  • De huidige hulp aan groepen die extra hard geraakt zijn door de coronacrisis, zoals zelfstandigen en jongeren.

Afsluitend bleken de begrippen ‘samenwerking’, ‘persoonlijk contact’, ‘menselijke maat’, ‘netwerk’ en ‘verbinden’ centraal te staan. Zo werd richting gegeven aan hoe een (nog) betere schuldhulpverlening gerealiseerd kan worden. In de bijbehorende brochure ‘Overzicht Projecten: Versnelling en Intensiveringsaanpak armoede en schulden als gevolg van de coronacrisis’ <link naar pdf> lees je meer over alle projecten uit de Intensiveringsaanpak.